Świadectwo pracy – zmiany w przepisach!

Przypominamy jeszcze tylko dwa dni pozostały na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących świadectw pracy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 01.01.2017 roku, wprowadziła zmianę w brzmieniu art 91, cofając konieczność wystawiania świadectw pracy zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony co 24 miesiące. Obecnie obowiązek wystawiania świadectw pracy powstaje w chwili zakończenia współpracy z pracownikiem, czyli wracamy do przepisów sprzed 2011 roku.

Na tym można by było zakończyć, gdyby nie art 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Sama nazwa ustawy mogłaby świadczyć o tym, że będzie łatwiej, ale ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, które jakby tego nie oceniać wprowadzają pewien zamęt.

Pracodawcy zatrudniający przed 01.01.2017 roku pracowników w oparciu o umowy na czas określony (umowa na okres próbny, na czas określony, czy na zastępstwo) są zobligowani do wystawienia pracownikom za zakończone okresy zatrudnienia, świadectw pracy do dnia 30 czerwca 2017 roku. Innymi słowy, jeśli zatrudniłeś (i zatrudniasz dalej) osobę, która w okresie do 31.12.2016 roku pracowała u Ciebie na umowie o pracę na czas określony, niezależnie od tego czy pracuje dalej, musisz jej wystawić świadectwo pracy za okres trwania poszczególnych terminowych umów o pracę. Nie musisz zaś wystawiać świadectwa pracy za umowę, której koniec przypada na dzień po 31.12.2016 roku.

To nie wszystkie zmiany jakie wprowadziła ustawa. Mianowicie zmienił się tryb wydawania świadectw pracy. Dotychczas było tak, że pracodawca miał 7 dni na wystawienie dokumentu. Po zmianie, ten czas został określony jako niezwłocznie, a jedynie w uzasadnionych przypadkach, okres ten może być wydłużony do 7 dni. To zaś czy do takiej sytuacji doszło, będzie oceniał Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kolejna zmiana to sama treść świadectwa pracy, która została znacząco rozbudowana i obejmuje:
1) okresu lub okresów zatrudnienia;
2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem − strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy”;
6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach − na żądanie pracownika.

Dodatkowo Agencje Pracy Tymczasowej zostały zobligowane do zamieszczania informacji dotyczących każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał
pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Wzór sprawozdania można pobrać stąd, wraz z rozporządzeniem ich dotyczących.

Jeśli masz pytania dotyczące obowiązków jakie na Tobie ciążą jako pracodawcy lub chcesz porozmawiać z nami o stałej współpracy z zakresu BHP, zapraszam do kontaktu poczta@dlabiznesu.org lub 577994888.

One comment on “Świadectwo pracy – zmiany w przepisach!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.